Thumb
Živinoreja

Sveže kravje mleko in govedo sive-rjave pasme

�Kmetija Mahne redi govedo sivo-rjave pasme. V modernem hlevu s prosto rejo je povpre?no 35 �ivali, ki so namenjeni proizvodnji mleka. Gre za �ivalim prijazen na?in vzreje po ekolo�kih smernicah. To pomeni, da je �ivalim omogo?eno prosto gibanje po hlevu in t.i. izpustih zunaj hleva. �ivali so od maja do novembra vsak dan na pa�i, zato so zdrave in bolj odporne. Osnovna krma v letnem ?asu je pa�a, v zimskem pa seno in sena�a, ki sta pridelana na doma?i kmetiji, brez uporabe umetnih gnojil. Ekolo�ko kmetijstvo pa ne pomeni le prepovedi kemi?no sinteti?nih pesticidov in umetnih mineralnih gnojil, temve? ohranja rodovitnost tal ter zagotavlja sklenjeno kro�enje hranil, �ivalim ustrezno rejo in krmljenje. Ekolo�ki na?in proizvodnje je naravi prijazen in zagotavlja ravnovesje vseh vklju?enih elementov tla-rastline-�ivali-?lovek. Na ekolo�ki kmetiji je pridelana najbolj kakovostna krma, ki ob ustreznih bivanjskih razmerah, prilagojenim potrebam �ivali, prispeva k dobremu po?utju in zdravju �ivali in s tem h kakovostni prireji mleka. Ekolo�ko pridelano mleko se v sirarni predela v sire in tako je potro�niku zagotovljena resni?no zdrava in kvalitetna hrana.

041 261 956 (Albin)
Thumb
Živinoreja Mahne

tekst...

Thumb
Sadjarstvo Mahne

tekst...

Thumb
Žaganje in prodaja lesa Mahne

Tekst...

Thumb
Vodene degustacije

tekst...