Thumb
Sadjarstvo

EKOLOŠKA JABOLKA RAZLIČNIH VRST

�V Brkinih ima sadjarstvo �e zelo dolgo tradicijo, saj tukaj uspevajo najbolj�a jabolka dale? naokoli. Znano je, da je Marija Terezija vedno znova �elela jabolka iz Brkinov, od koder so jih vozili na cesarski dvor na Dunaj. �e danes sadjarstvo predstavlja pomemben dele� v kmetijstvu Brkinov. Sadjarski del kmetije Mahne obsega sadovnjak s pribli�no 650 drevesi. Gre za jabolka sort idared, jonagold, topaz ipd. Sadovnjak je intenzivni, kar pomeni, da so drevesa sajena na majhnih razdaljah in nizko obrezana, kar daje zna?ilno pojavnost takih nasadov. Pridelava je ekolo�ka, zato je prepovedana uporaba �kropiv in umetnih gnojil, poseben poudarek pa je namenjen sortnemu izboru, preventivi in� razli?nim mehanskim ukrepom.� Kontrola in analize pridelkov zagotavljajo potro�niku tako zunanjo kot tudi visoko notranjo kakovost sadja. Poleg novej�ega intenzivnega sadovnjaka na kmetiji �e vedno negujemo tudi stara drevesa, ki so nasajena po pa�nikih in travnikih, na katerih pa uspevajo stare doma?e sorte, po ve?ini so to gori�ka sevka, bobovec�

041 261 956 (Albin)
Thumb
Živinoreja Mahne

tekst...

Thumb
Sadjarstvo Mahne

tekst...

Thumb
Žaganje in prodaja lesa Mahne

Tekst...

Thumb
Vodene degustacije

tekst...