Živinoreja Mahne

 Kmetija Mahne redi govedo sivo-rjave pasme. V modernem hlevu s prosto rejo je povpre?no 35 živali, ki so namenjeni proizvodnji mleka. Gre za živalim prijazen na?in vzreje po ekoloških smernicah. To pomeni, da je živalim omogo?eno prosto gibanje po hlevu in t.i. izpustih zunaj hleva. Živali so od maja do novembra vsak dan na paši, zato so zdrave in bolj odporne. Osnovna krma v letnem ?asu je paša, v zimskem pa seno in senaža, ki sta pridelana na doma?i kmetiji, brez uporabe umetnih gnojil.

Ekološko kmetijstvo pa ne pomeni le prepovedi kemi?no sinteti?nih pesticidov in umetnih mineralnih gnojil, temve? ohranja rodovitnost tal ter zagotavlja sklenjeno kroženje hranil, živalim ustrezno rejo in krmljenje.

Ekološki na?in proizvodnje je naravi prijazen in zagotavlja ravnovesje vseh vklju?enih elementov tla-rastline-živali-?lovek. Na ekološki kmetiji je pridelana najbolj kakovostna krma, ki ob ustreznih bivanjskih razmerah, prilagojenim potrebam živali, prispeva k dobremu po?utju in zdravju živali in s tem h kakovostni prireji mleka.

Ekološko pridelano mleko se v sirarni predela v sire in tako je potrošniku zagotovljena resni?no zdrava in kvalitetna hrana.