O kmetiji

Kmetija Mahne je druinska kmetija, ki ohranja tradicijo kmetovanja e peto generacijo.
Nahaja se v vasi Tatre, ki lei na slemenu Brkinov, t.j. flinega gri?evja, ki zdruuje sredozemsko in celinsko podnebje. Nadmorska viina 750 m in ugodna mikroklima pomembno vplivata tudi na kvaliteto vseh proizvodov kmetije.
Glavna dejavnost kmetije je ivinoreja, in sicer reja govedi sivo-rjave pasme. Pridelano mleko se predela v doma?i sirarni v kakovostne sire razli?nih okusov, ivali pa so namenjene tako nadaljnji reji kot prodaji.
Poleg proizvodnje mleka in mle?nih izdelkov se kmetija ukvarja tudi s pridelavo jabolk, pa tudi z izdelavo jabol?nega kisa in ganja.
Kmetija ima tudi precej gozda, zato so v stalni ponudbi tudi drva za ogrevanje razli?nih kvalitet, poleg tega pa na kmetiji deluje tudi aga za razrez hlodovine.
Vsa pridelava in predelava je vklju?ena v ekoloko kontrolo, kar je e en razlog ve? za stalno in zagotovljeno kakovost.

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeelja RS 20142020

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
www.program-podezelja.si/

Naziv aktivnosti: Ekoloko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekolokega na?ina kmetovanja

Pri?akovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljevanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.


http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
www.program-podezelja.si/

Naziv aktivnosti: Dobrobit ivali (ukrep 14)

Cilji: Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje ivali.

Pri?akovani rezultati: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje ivali na po?utje ivali in proizvodne rezultate ter kakovost ivil ivalskega izvora.


PARTNER V PROJEKTU MEDGENVEZI

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

www.program-podezelja.si/

Naziv aktivnosti: Medgeneracijske vezi Krasa in Brkinov - partner operacije

Prijavitelj operacije: Brinjevka, socialne storitve, pridelava in predelava hrane d.o.o., so.p.

Partnerji operacije:

 • Roman Mahne ekoloka sirarna Mahne,
 • Univerza v Ljubljani,
 • Art nepremi?nine, trgovina in storitve, d.o.o.
 • Drutvo za duevno zdravje in kreativno preivljanje prostega ?asa VEZI

Cilji:

Dolgoro?ni cilj projekta je vzpostaviti medgeneracijsko sti?no to?ko, kjer se bodo lahko razli?ne generacije med seboj povezovale v najrazli?nejih projektih pri katerih se bo lahko u?enje/prenos znanja prenaalo tako iz stareje generacije na mlajo kakor tudi obratno. Cilj projekta na dolgi rok je k sodelovanju privabiti ?im ve? marginalnih skupin ter jih povezati v projektih, ki bi bili dlje ?asa trajajo?i ter bi delenikom omogo?ali prebroditev vsakdanjih tegob ter jim povrniti ob?utek koristnosti ter osebno zadovoljstvo (krepitev samopodobe).

Kratkoro?ni cilj je izpeljava delavnic v sklopu posameznih aktivnosti, ki pomenijo ne zgolj medgeneracijsko sodelovanje ter povezovanje, temve? tudi nadgradnjo v smislu krepitve socialne povezanosti (socialnega ?uta), aktivni vklju?itvi razli?nih generacij v izvajanje aktivnosti, povezovanje lokalnega prebivalstva. Kratkoro?ni cilj obsega tudi promocijo programa medgeneracijskega sodelovanja, kot inovativnega pristopa, ki poleg povezovanja generacij izpostavlja oz. upoteva tudi tradicijo ter zna?ilnosti lokalnega okolja. Poglavitna kratkoro?na cilja sta spodbujanje medgeneracijskega povezovanja ter pove?ati drubeno povezanost in socialno vklju?enost vseh skupin prebivalstva.

Pri?akovani rezultati:

Zdruitev tradicije s sedanjostjo (zasnova u?ilnice v naravi (eko u?ilnica in kraka vas) ter izvedba delavnic),
tradicionalna lokalna kuhinja (kuharski te?aji),
tradicionalne obrti prenos znanja na mlade (kamnoseke delavnice/te?aji).

ustrezna oprema, ume?ena v delovni proces,
uspeno izvedene aktivnosti in delavnice,
vklju?ene 3 razli?ne generacije v aktivnosti medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja,
vklju?ene ranljive skupine v aktivnosti medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja,
inovativen pristop in zasnova aktivnosti,
razirjena dejavnost socialnega podjetja Brinjevka d.o.o. z novo dejavnostjo medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja,
vzpostavljene povezave med lokalnimi akterji,
interes lokalnih prebivalcev za aktivno participacijo v skupnih projektih,
vzpostavljena Medgeneracijska sti?na to?ka,
nov pristop za naravoslovne dneve,
promocija vseh 4 ob?in na enem mestu (Kraka vas).


PARTNER V PROJEKTU ''Razvoj novih praks za upravljanje gozdnih posesti in krepitev vseh njegovih funkcij''

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
www.program-podezelja.si/

Partnerji:

 • Stritih, svetovanje za trajnostni razvoj, d. o. o., Trg golobarskih rtev 50, 5230 Bovec
 • Kmetija Volk, Suhorje 5, 6217 Vremski Britof
 • Vija strokovna ola Postojna, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna
 • Kmetija Jernejevi, Slavinje 13A, 6225 Hruevje
 • Kmetija ustovi, Ostrono Brdo 45, 6225 Prem
 • Marko Mahne dopolnilna dejavnost na kmetiji, Tatre 32, 6243 Obrov
 • Kmetija Morelj d.o.o., Buje 2c, 6217 Vremski Britof
 • InnoRenew CoE, Izola
 • Izobraevanje, Tamara Urban?i? s. p., Topolc 46,6250 Ilirska Bistrica
 • Drutvo lastnikov gozdov Vrhe-Vrem?ica


TRAJANJE: 9. 7. 2020 9. 7. 2022

VREDNOST projekta: 83.795,67 od tega sofinanciranje v viini 74.997,13

PROJEKT je SOFINANCIRAN s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeelja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeelja 2014-2020.

Povzetek:

Projekt obravnava podro?je upravljanja z gozdom na manjih kmetijskih gospodarstvih. Kljub strokovnim podlagam je gospodarjenje z zasebnimi gozdovi premalo usmerjeno. Predvsem to velja za male lastnike gozdov, kjer se praviloma gozdnogojitveni ukrepi iz GGN izvajajo le v manji meri in brez upotevanja koncepta mnogo namenskosti gospodarjenja z gozdom oziroma upotevanja vseh funkcij gozda. Razlogov za takno stanje je ve? in gotovo je glavni razlog to, da manjim lastnikom gozd ne predstavlja glavnega vira zasluka, pa? pa kmetijska dejavnost in zaposlitev izven kmetije. Drugi pomemben razlog je tudi to, da nimajo ustreznega znanja in informacij. Aktivnosti projekta bodo usmerjene v razvoj praks za izboljanje gospodarjenja z majhnimi gozdnimi posestvi, ki bodo zdruene v dokumentu Na?rti gozdnih posesti. Na?rti bodo oblikovani na ravni posamezne kmetije in na na?in, da bodo cilje in ukrepe GGN iz strateke ravni prenesli na izvedbeno raven, v prakso lastnikov malih gozdnih posesti. Pri tem bo velika pozornost namenjena tudi na?rtovanju ukrepov za krepitev vseh funkcij gozdov. Aktivnosti bodo usmerjene tudi v izobraevanje in informiranje lastnikov gozdov ter k spodbujanju povezovanja, vklju?evanja v lesno- predelovalne verige in iskanja novih, inovativnih reitev in monosti rabe lesa. Ob zaklju?ku projekta bo pripravljena Analiza izvedljivosti prenosa Na?rtov gozdnih posesti v prakso drugih kmetij. Partnerstvo bo poskrbelo tudi za prenos znanja in razirjanje informacij o projektu. Glavni cilj projekta je pripraviti na?rt za tiri gozdne posesti vklju?enih kmetij ter pripravljene na?rte pilotno izvesti na tirih kmetijah.

Pri?akovani klju?ni rezultati:

- Izdelan posnetek obstoje?ega stanja tirih gozdnih posesti.

- Izvedeno sre?anje za lastnike gozdnih posesti, namenjeno usposabljanju lastnikov gozdnih posesti za uporabo podatkov iz GGN in spletnih aplikacij.

- Izvedena pilotna izvedba in izdelani Na?rti za gozdne posesti za tiri kmetije.

- Izdelan audio-video posnetek s predstavitvijo pridobljenih znanj oziroma izvedenih ukrepov in objava na You Tubu.

- Izdelana analiza izvedljivosti prenosa Na?rta v prakso (na druge kmetije).

- Izdelan predlog za pripravljalce strokovnih podlag in programov ter posredovan klju?nim institucijam na podro?ju gozdarstva (MKGP, ZGS, KGZS).

- Predstavitev rezultatov projekta sploni javnosti z uporabo razli?nih komunikacijskih sredstev.


PARTNER V PROJEKTU:

PSSJP - Preizkuanje specialnih sort jabolk za predelavo

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

https://www.program-podezelja.si

PARTNERJI:

Kmetija Pe?ar (Botjan Pe?ar kmetijsko gospodarstvo)

Kmetijski intitut Slovenije

Ekoloka kmetija Mahne (Albin Mahne kmetijsko gospodarstvo)

TRAJANJE: 30.11. 2020 30.11. 2023

VREDNOST projekta in viina financiranja: 44.997,49

Projekt je financiran s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeelja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeelja 2014-2020.

POVZETEK:

Trenutno stanje na podro?ju sadjarstva potrebuje spodbudo na podro?ju ve?jih monosti ter usposobljenosti za predelavo in proizvodnjo novih proizvodov, pove?anje dodane vrednosti sadja s predelavo, trne fleksibilnost (kot je raznolikost produktov) ter s tem pove?anje trne usmerjenosti. Nove, odporneje sorte jabolk, ki so namenjene izklju?no predelavi, predstavljajo neizkori?en potencial, ki ga v drugih dravah pridno izkori?ajo. Anglija, Francija, Irska in Belgija pridelajo okvirno 485.000 ton jabolk, ki so specifi?ne za pridelavo jabol?nega vina oziroma jabol?nika, ki je v tujini bolj znan kot cider (fermentirana alkoholna pija?a iz jabolk). Jabol?no vino je v Sloveniji prisotno e stoletja, vendar je ve?inoma ostalo le v kleteh sadjarjev. Tako kot nih?e ne dela vina iz namiznega grozdja, tako bi morali tudi za dvig kvalitete jabol?nega vina poskrbeti z primernimi jabolki za predelavo na slovenskem ozemlju. V tujini obstaja celoten asortima sort lahtnih jabolk, ki jih gojijo za izborno in kakovostno pridelavo jabol?nega vina.

Projekt spodbuja in omogo?a bolji izkoristek zgoraj opisanega neizkori?enega potenciala za slovenskega sadjarja. V slovenski prostor bomo s projektom vpeljali monost uporabe preverjenih novih sort jablan, ki so drugod po svetu poznane kot cider jablane in se uporabljajo izklju?no za pridelavo jabolk za predelavo (niso za namizno uporabo, so po ve?ini pretrpke). S specializacijo pridelave in predelave bomo dvignili kvaliteto dolo?enih kmetijskih izdelkov. Tovrstne sorte, ki se uporabljajo v tujini, je potrebno testirati za nae podnebje, ekoloko pridelavo ter za prilagojenost na podnebne spremembe. S preizkuanjem in opisom teh izbranih specifi?nih sort, bo slovenski sadjar pridobil monost za popolnoma novo tri?e v Sloveniji in tujini. Z delno preusmeritvijo na pridelavo jabolk za predelavo, si bo slovenski sadjar zagotovil ve?ji in bolj stabilen pridelek, nove trne nie in morebiten razvoj novih produktov iz svojega pridelka in s tem dodane vrednosti drugi klasi jabolk.

Partnerstvo je sestavljeno iz Kmetijskega intituta Slovenije, ki je poglobljen ekspert za introdukcijo sort in za e uveljavljene sadne sorte v Sloveniji, ter iz dveh kmetijskih gospodarstev, ki se s sadjarstvom e dolgoletno ukvarjata. Testiranje sort se bo dogajalo na Sadjarski kmetiji Pe?ar in Ekoloki kmetiji Mahne, pod strokovnim vodstvom Kmetijskega intituta Slovenije.

Tematika projekta:

Povezovanje razvojnih odlo?itev na kmetiji z naravovarstvenimi in okoljskimi vsebinami

SPLOEN CILJ:

Introdukcija novih specializiranih sort jabolk za predelavo v jabol?nik (cider) primerne za lokalne (slovenske) razmere in podnebje ter s tem spodbujanje vlaganj v ekoloko sadjarstvo, predelavo, ?im ve?ji izkoristek pridelka, razvoj in trenje kmetijskih proizvodov.

PRI?AKOVANI KLJU?NI REZULTATI:

- Popis in primerna interpretacija lastnosti novih specialni sort jablan, ki so primerne izklju?no za predelavo, za nae podnebne razmere, ekoloko pridelavo in nae okolje (in se trenutno uporabljajo le v tujini)

- Dve manji preizkusni zasaditvi / nasada novih specialnih sort jablan, ki so namenjene izklju?no za predelavo

- Diseminacija rezultatov: Ve?je poznavanje novih sort jablan ter pove?anje zanimanja za nov na?in pridelave in predelave jabolk.

- Diseminacija rezultatov: Pove?anje zanimanja za sadike, ki so bolj prilagojene na podnebne spremembe, za proizvajanje dodane vrednosti sadjarjev, za ve?jo konkuren?nost in trenje kmetijskih proizvodov.