O kmetiji

Kmetija Mahne je družinska kmetija, ki ohranja tradicijo kmetovanja že peto generacijo.
Nahaja se v vasi Tatre, ki leži na slemenu Brkinov, t.j. flišnega gričevja, ki združuje sredozemsko in celinsko podnebje. Nadmorska višina 750 m in ugodna mikroklima pomembno vplivata tudi na kvaliteto vseh proizvodov kmetije.
Glavna dejavnost kmetije je živinoreja, in sicer reja govedi sivo-rjave pasme. Pridelano mleko se predela v domači sirarni v kakovostne sire različnih okusov, živali pa so namenjene tako nadaljnji reji kot prodaji.
Poleg proizvodnje mleka in mlečnih izdelkov se kmetija ukvarja tudi s pridelavo jabolk, pa tudi z izdelavo jabolčnega kisa in žganja.
Kmetija ima tudi precej gozda, zato so v stalni ponudbi tudi drva za ogrevanje različnih kvalitet, poleg tega pa na kmetiji deluje tudi žaga za razrez hlodovine.
Vsa pridelava in predelava je vključena v ekološko kontrolo, kar je še en razlog več za stalno in zagotovljeno kakovost.

 

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
www.program-podezelja.si/

Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.


Naziv aktivnosti: Dobrobit živali (ukrep 14)

Cilji: Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.

Pričakovani rezultati: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.


PARTNER V PROJEKTU MEDGENVEZI

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
www.program-podezelja.si/

Naziv aktivnosti: Medgeneracijske vezi Krasa in Brkinov - partner operacije

Prijavitelj operacije: Brinjevka, socialne storitve, pridelava in predelava hrane d.o.o., so.p.

Partnerji operacije:

 • Roman Mahne – ekološka sirarna Mahne,
 • Univerza v Ljubljani,
 • Art nepremičnine, trgovina in storitve, d.o.o.
 • Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa »VEZI«

Cilji:

Dolgoročni cilj projekta je vzpostaviti medgeneracijsko stično točko, kjer se bodo lahko različne generacije med seboj povezovale v najrazličnejših projektih pri katerih se bo lahko učenje/prenos znanja prenašalo tako iz starejše generacije na mlajšo kakor tudi obratno. Cilj projekta na dolgi rok je k sodelovanju privabiti čim več marginalnih skupin ter jih povezati v projektih, ki bi bili dlje časa trajajoči ter bi deležnikom omogočali prebroditev vsakdanjih tegob ter jim povrniti občutek koristnosti ter osebno zadovoljstvo (krepitev samopodobe).

Kratkoročni cilj je izpeljava delavnic v sklopu posameznih aktivnosti, ki pomenijo ne zgolj medgeneracijsko sodelovanje ter povezovanje, temveč tudi nadgradnjo v smislu krepitve socialne povezanosti (socialnega čuta), aktivni vključitvi različnih generacij v izvajanje aktivnosti, povezovanje lokalnega prebivalstva. Kratkoročni cilj obsega tudi promocijo programa medgeneracijskega sodelovanja, kot inovativnega pristopa, ki poleg povezovanja generacij izpostavlja oz. upošteva tudi tradicijo ter značilnosti lokalnega okolja. Poglavitna kratkoročna cilja sta spodbujanje medgeneracijskega povezovanja ter povečati družbeno povezanost in socialno vključenost vseh skupin prebivalstva.

Pričakovani rezultati:

Združitev tradicije s sedanjostjo (zasnova učilnice v naravi (eko učilnica in kraška vas) ter izvedba delavnic),
tradicionalna lokalna kuhinja (kuharski tečaji),
tradicionalne obrti – prenos znanja na mlade (kamnoseške delavnice/tečaji).

ustrezna oprema, umeščena v »delovni« proces,
uspešno izvedene aktivnosti in delavnice,
vključene 3 različne generacije v aktivnosti medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja,
vključene ranljive skupine v aktivnosti medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja,
inovativen pristop in zasnova aktivnosti,
razširjena dejavnost socialnega podjetja Brinjevka d.o.o. z novo dejavnostjo medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja,
vzpostavljene povezave med lokalnimi akterji,
interes lokalnih prebivalcev za aktivno participacijo v skupnih projektih,
vzpostavljena Medgeneracijska stična točka,
nov pristop za naravoslovne dneve,
promocija vseh 4 občin na enem mestu (Kraška vas).


PARTNER V PROJEKTU ''Razvoj novih praks za upravljanje gozdnih posesti in krepitev vseh njegovih funkcij''

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
www.program-podezelja.si/

Partnerji:

 • Stritih, svetovanje za trajnostni razvoj, d. o. o., Trg golobarskih žrtev 50, 5230 Bovec
 • Kmetija Volk, Suhorje 5, 6217 Vremski Britof
 • Višja strokovna šola Postojna, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna
 • Kmetija Jernejevi, Slavinje 13A, 6225 Hruševje
 • Kmetija Žustovi, Ostrožno Brdo 45, 6225 Prem
 • Marko Mahne – dopolnilna dejavnost na kmetiji, Tatre 32, 6243 Obrov
 • Kmetija Morelj d.o.o., Buje 2c, 6217 Vremski Britof
 • InnoRenew CoE, Izola
 • Izobraževanje, Tamara Urbančič s. p., Topolc 46,6250 Ilirska Bistrica
 • Društvo lastnikov gozdov Vrhe-Vremščica

 


TRAJANJE: 9. 7. 2020 – 9. 7. 2022

VREDNOST projekta: 83.795,67€ od tega sofinanciranje v višini 74.997,13€

PROJEKT je SOFINANCIRAN s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

 

Povzetek:

Projekt obravnava področje upravljanja z gozdom na manjših kmetijskih gospodarstvih. Kljub strokovnim podlagam je gospodarjenje z zasebnimi gozdovi premalo usmerjeno. Predvsem to velja za male lastnike gozdov, kjer se praviloma gozdnogojitveni ukrepi iz GGN izvajajo le v manjši meri in brez upoštevanja koncepta mnogo namenskosti gospodarjenja z gozdom oziroma upoštevanja vseh funkcij gozda. Razlogov za takšno stanje je več in gotovo je glavni razlog to, da manjšim lastnikom gozd ne predstavlja glavnega vira zaslužka, pač pa kmetijska dejavnost in zaposlitev izven kmetije. Drugi pomemben razlog je tudi to, da nimajo ustreznega znanja in informacij. Aktivnosti projekta bodo usmerjene v razvoj praks za izboljšanje gospodarjenja z majhnimi gozdnimi posestvi, ki bodo združene v dokumentu Načrti gozdnih posesti. Načrti bodo oblikovani na ravni posamezne kmetije in na način, da bodo cilje in ukrepe GGN iz strateške ravni prenesli na izvedbeno raven, v prakso lastnikov malih gozdnih posesti. Pri tem bo velika pozornost namenjena tudi načrtovanju ukrepov za krepitev vseh funkcij gozdov. Aktivnosti bodo usmerjene tudi v izobraževanje in informiranje lastnikov gozdov ter k spodbujanju povezovanja, vključevanja v lesno- predelovalne verige in iskanja novih, inovativnih rešitev in možnosti rabe lesa. Ob zaključku projekta bo pripravljena Analiza izvedljivosti prenosa Načrtov gozdnih posesti v prakso drugih kmetij. Partnerstvo bo poskrbelo tudi za prenos znanja in razširjanje informacij o projektu. Glavni cilj projekta je pripraviti načrt za štiri gozdne posesti vključenih kmetij ter pripravljene načrte pilotno izvesti na štirih kmetijah.

Pričakovani ključni rezultati:

- Izdelan posnetek obstoječega stanja štirih gozdnih posesti.

- Izvedeno srečanje za lastnike gozdnih posesti, namenjeno usposabljanju lastnikov gozdnih posesti za uporabo podatkov iz GGN in spletnih aplikacij.

- Izvedena pilotna izvedba in izdelani Načrti za gozdne posesti za štiri kmetije.

- Izdelan audio-video posnetek s predstavitvijo pridobljenih znanj oziroma izvedenih ukrepov in objava na You Tubu.

- Izdelana analiza izvedljivosti prenosa Načrta v prakso (na druge kmetije).

- Izdelan predlog za pripravljalce strokovnih podlag in programov ter posredovan ključnim institucijam na področju gozdarstva (MKGP, ZGS, KGZS).

- Predstavitev rezultatov projekta splošni javnosti z uporabo različnih komunikacijskih sredstev.