O kmetiji

Kmetija Mahne je družinska kmetija, ki ohranja tradicijo kmetovanja že peto generacijo.
Nahaja se v vasi Tatre, ki leži na slemenu Brkinov, t.j. flišnega gričevja, ki združuje sredozemsko in celinsko podnebje. Nadmorska višina 750 m in ugodna mikroklima pomembno vplivata tudi na kvaliteto vseh proizvodov kmetije.
Glavna dejavnost kmetije je živinoreja, in sicer reja govedi sivo-rjave pasme. Pridelano mleko se predela v domači sirarni v kakovostne sire različnih okusov, živali pa so namenjene tako nadaljnji reji kot prodaji.
Poleg proizvodnje mleka in mlečnih izdelkov se kmetija ukvarja tudi s pridelavo jabolk, pa tudi z izdelavo jabolčnega kisa in žganja.
Kmetija ima tudi precej gozda, zato so v stalni ponudbi tudi drva za ogrevanje različnih kvalitet, poleg tega pa na kmetiji deluje tudi žaga za razrez hlodovine.
Vsa pridelava in predelava je vključena v ekološko kontrolo, kar je še en razlog več za stalno in zagotovljeno kakovost.

 

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
www.program-podezelja.si/

Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

 

PARTNER V PROJEKTU MEDGENVEZI

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
www.program-podezelja.si/

Naziv aktivnosti: Medgeneracijske vezi Krasa in Brkinov - partner operacije

Prijavitelj operacije: Brinjevka, socialne storitve, pridelava in predelava hrane d.o.o., so.p.

Partnerji operacije:

  • Roman Mahne – ekološka sirarna Mahne,
  • Univerza v Ljubljani,
  • Art nepremičnine, trgovina in storitve, d.o.o.
  • Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa »VEZI«

Cilji:

Dolgoročni cilj projekta je vzpostaviti medgeneracijsko stično točko, kjer se bodo lahko različne generacije med seboj povezovale v najrazličnejših projektih pri katerih se bo lahko učenje/prenos znanja prenašalo tako iz starejše generacije na mlajšo kakor tudi obratno. Cilj projekta na dolgi rok je k sodelovanju privabiti čim več marginalnih skupin ter jih povezati v projektih, ki bi bili dlje časa trajajoči ter bi deležnikom omogočali prebroditev vsakdanjih tegob ter jim povrniti občutek koristnosti ter osebno zadovoljstvo (krepitev samopodobe).

Kratkoročni cilj je izpeljava delavnic v sklopu posameznih aktivnosti, ki pomenijo ne zgolj medgeneracijsko sodelovanje ter povezovanje, temveč tudi nadgradnjo v smislu krepitve socialne povezanosti (socialnega čuta), aktivni vključitvi različnih generacij v izvajanje aktivnosti, povezovanje lokalnega prebivalstva. Kratkoročni cilj obsega tudi promocijo programa medgeneracijskega sodelovanja, kot inovativnega pristopa, ki poleg povezovanja generacij izpostavlja oz. upošteva tudi tradicijo ter značilnosti lokalnega okolja. Poglavitna kratkoročna cilja sta spodbujanje medgeneracijskega povezovanja ter povečati družbeno povezanost in socialno vključenost vseh skupin prebivalstva.

Pričakovani rezultati:

Združitev tradicije s sedanjostjo (zasnova učilnice v naravi (eko učilnica in kraška vas) ter izvedba delavnic),
tradicionalna lokalna kuhinja (kuharski tečaji),
tradicionalne obrti – prenos znanja na mlade (kamnoseške delavnice/tečaji).

ustrezna oprema, umeščena v »delovni« proces,
uspešno izvedene aktivnosti in delavnice,
vključene 3 različne generacije v aktivnosti medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja,
vključene ranljive skupine v aktivnosti medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja,
inovativen pristop in zasnova aktivnosti,
razširjena dejavnost socialnega podjetja Brinjevka d.o.o. z novo dejavnostjo medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja,
vzpostavljene povezave med lokalnimi akterji,
interes lokalnih prebivalcev za aktivno participacijo v skupnih projektih,
vzpostavljena Medgeneracijska stična točka,
nov pristop za naravoslovne dneve,
promocija vseh 4 občin na enem mestu (Kraška vas).