Ponudba

Thumb

Kmetija Mahne je družinska kmetija, ki ohranja tradicijo kmetovanja že peto generacijo. Nahaja se v vasi Tatre, ki leži na slemenu Brkinov, t.j. fližnega gričevja, ki združuje sredozemsko in celinsko podnebje. Nadmorska višina 750 m in ugodna mikroklima pomembno vplivata tudi na kvaliteto vseh proizvodov kmetije. Glavna dejavnost kmetije je živinoreja, in sicer reja govedi sivo-rjave pasme. Pridelano mleko se predela v domači sirarni v kakovostne sire različnih okusov, živali pa so namenjene tako nadaljnji reji kot prodaji. Poleg proizvodnje mleka in mlečnih izdelkov se kmetija ukvarja tudi s pridelavo jabolk, pa tudi z izdelavo jabolčnega kisa. in žganja. Kmetija ima tudi precej gozda, zato so v stalni ponudbi tudi drva za ogrevanje različnih kvalitet, poleg tega pa na kmetiji deluje tudi žaga za razrez hlodovine. Vsa pridelava in predelava je vključena v ekološko kontrolo, kar je že en razlog več za stalno in zagotovljeno kakovost.

Shape
Thumb
Tekst #1

Tekst #2

Tekst #3

Tekst #4

Tekst #5

Tekst #6

Tekst #7

Thumb

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014�2020

Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11) Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja
Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.
Naziv aktivnosti: Dobrobit živali (ukrep 14) Cilji: Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.
Pričakovani rezultati: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.

PARTNER V PROJEKTU MEDGENVEZI

Naziv aktivnosti: Medgeneracijske vezi Krasa in Brkinov - partner operacije

Prijavitelj operacije: Brinjevka, socialne storitve, pridelava in predelava hrane d.o.o., so.p.

Partnerji operacije:

 • Roman Mahne - ekološka sirarna Mahne,
 • Univerza v Ljubljani,
 • Art nepremičnine, trgovina in storitve, d.o.o.
 • Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa VEZI

Cilji: �Dolgoro?ni cilj projekta je vzpostaviti medgeneracijsko sti?no to?ko, kjer se bodo lahko razli?ne generacije med seboj povezovale v najrazli?nej�ih projektih pri katerih se bo lahko u?enje/prenos znanja prena�alo tako iz starej�e generacije na mlaj�o kakor tudi obratno. Cilj projekta na dolgi rok je k sodelovanju privabiti ?im ve? marginalnih skupin ter jih povezati v projektih, ki bi bili dlje ?asa trajajo?i ter bi dele�nikom omogo?ali prebroditev vsakdanjih tegob ter jim povrniti ob?utek koristnosti ter osebno zadovoljstvo (krepitev samopodobe). Kratkoro?ni cilj je izpeljava delavnic v sklopu posameznih aktivnosti, ki pomenijo ne zgolj medgeneracijsko sodelovanje ter povezovanje, temve? tudi nadgradnjo v smislu krepitve socialne povezanosti (socialnega ?uta), aktivni vklju?itvi razli?nih generacij v izvajanje aktivnosti, povezovanje lokalnega prebivalstva. Kratkoro?ni cilj obsega tudi promocijo programa medgeneracijskega sodelovanja, kot inovativnega pristopa, ki poleg povezovanja generacij izpostavlja oz. upo�teva tudi tradicijo ter zna?ilnosti lokalnega okolja. Poglavitna kratkoro?na cilja sta spodbujanje medgeneracijskega povezovanja ter pove?ati dru�beno povezanost in socialno vklju?enost vseh skupin prebivalstva.

Pričakovani rezultati: Zdru�itev tradicije s sedanjostjo (zasnova u?ilnice v naravi (eko u?ilnica in kra�ka vas) ter izvedba delavnic), tradicionalna lokalna kuhinja (kuharski te?aji), tradicionalne obrti � prenos znanja na mlade (kamnose�ke delavnice/te?aji). ustrezna oprema, ume�?ena v �delovni� proces, uspe�no izvedene aktivnosti in delavnice, vklju?ene 3 razli?ne generacije v aktivnosti medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja, vklju?ene ranljive skupine v aktivnosti medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja, inovativen pristop in zasnova aktivnosti, raz�irjena dejavnost socialnega podjetja Brinjevka d.o.o. z novo dejavnostjo medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja, vzpostavljene povezave med lokalnimi akterji, interes lokalnih prebivalcev za aktivno participacijo v skupnih projektih, vzpostavljena Medgeneracijska stična točka, nov pristop za naravoslovne dneve, promocija vseh 4 občin na enem mestu (Kraška vas).

PARTNER V PROJEKTU ''Razvoj novih praks za upravljanje gozdnih posesti in krepitev vseh njegovih funkcij''

Partnerji:

 • Stritih, svetovanje za trajnostni razvoj, d. o. o., Trg golobarskih žrtev 50, 5230 Bovec
 • Kmetija Volk, Suhorje 5, 6217 Vremski Britof
 • Višja strokovna šola Postojna, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna
 • Kmetija Jernejevi, Slavinje 13A, 6225 Hruševje
 • Kmetija Žustovi, Ostrožno Brdo 45, 6225 Prem
 • Marko Mahne � dopolnilna dejavnost na kmetiji, Tatre 32, 6243 Obrov
 • Kmetija Morelj d.o.o., Buje 2c, 6217 Vremski Britof
 • InnoRenew CoE, Izola
 • Izobraževanje, Tamara Urbančič s. p., Topolc 46,6250 Ilirska Bistrica
 • Društvo lastnikov gozdov Vrhe-Vrem�?ica
TRAJANJE: 9. 7. 2020 - 9. 7. 2022
VREDNOST projekta: 83.795,67€ od tega sofinanciranje v višini 74.997,13€
PROJEKT je SOFINANCIRAN s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Povzetek:
Projekt obravnava podro?je upravljanja z gozdom na manj�ih kmetijskih gospodarstvih. Kljub strokovnim podlagam je gospodarjenje z zasebnimi gozdovi premalo usmerjeno. Predvsem to velja za male lastnike gozdov, kjer se praviloma gozdnogojitveni ukrepi iz GGN izvajajo le v manj�i meri in brez upo�tevanja koncepta mnogo namenskosti gospodarjenja z gozdom oziroma upo�tevanja vseh funkcij gozda. Razlogov za tak�no stanje je ve? in gotovo je glavni razlog to, da manj�im lastnikom gozd ne predstavlja glavnega vira zaslu�ka, pa? pa kmetijska dejavnost in zaposlitev izven kmetije. Drugi pomemben razlog je tudi to, da nimajo ustreznega znanja in informacij. Aktivnosti projekta bodo usmerjene v razvoj praks za izbolj�anje gospodarjenja z majhnimi gozdnimi posestvi, ki bodo zdru�ene v dokumentu Na?rti gozdnih posesti. Na?rti bodo oblikovani na ravni posamezne kmetije in na na?in, da bodo cilje in ukrepe GGN iz strate�ke ravni prenesli na izvedbeno raven, v prakso lastnikov malih gozdnih posesti. Pri tem bo velika pozornost namenjena tudi na?rtovanju ukrepov za krepitev vseh funkcij gozdov. Aktivnosti bodo usmerjene tudi v izobra�evanje in informiranje lastnikov gozdov ter k spodbujanju povezovanja, vklju?evanja v lesno- predelovalne verige in iskanja novih, inovativnih re�itev in mo�nosti rabe lesa. Ob zaklju?ku projekta bo pripravljena Analiza izvedljivosti prenosa Na?rtov gozdnih posesti v prakso drugih kmetij. Partnerstvo bo poskrbelo tudi za prenos znanja in raz�irjanje informacij o projektu. Glavni cilj projekta je pripraviti na?rt za �tiri gozdne posesti vklju?enih kmetij ter pripravljene na?rte pilotno izvesti na �tirih kmetijah.

Pri?akovani klju?ni rezultati:
- Izdelan posnetek obstoje?ega stanja �tirih gozdnih posesti.
- Izvedeno sre?anje za lastnike gozdnih posesti, namenjeno usposabljanju lastnikov gozdnih posesti za uporabo podatkov iz GGN in spletnih aplikacij.
- Izvedena pilotna izvedba in izdelani Na?rti za gozdne posesti za �tiri kmetije.
- Izdelan audio-video posnetek s predstavitvijo pridobljenih znanj oziroma izvedenih ukrepov in objava na You Tubu.
- Izdelana analiza izvedljivosti prenosa Na?rta v prakso (na druge kmetije).
- Izdelan predlog za pripravljalce strokovnih podlag in programov ter posredovan klju?nim institucijam na podro?ju gozdarstva (MKGP, ZGS, KGZS).
- Predstavitev rezultatov projekta splo�ni javnosti z uporabo razli?nih komunikacijskih sredstev.

PARTNER V PROJEKTU:� PSSJP - Preizku�anje specialnih sort jabolk za predelavo

PARTNERJI: ���������Kmetija Pečar (Boštjan Pečar � kmetijsko gospodarstvo) ���������Kmetijski inštitut Slovenije ���������Ekološka kmetija Mahne (Albin Mahne � kmetijsko gospodarstvo) � TRAJANJE:� �30.11. 2020 � 30.11. 2023� VREDNOST� projekta in višina financiranja:� 44.997,49 � � Projekt je financiran s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. � POVZETEK: Trenutno stanje na področju sadjarstva potrebuje spodbudo na področju večjih možnosti ter usposobljenosti za predelavo in proizvodnjo novih proizvodov, pove?anje dodane vrednosti sadja s predelavo, tržne fleksibilnost (kot je raznolikost produktov) ter s tem povečanje tržne usmerjenosti. Nove, odpornejše sorte jabolk, ki so namenjene izključno predelavi, predstavljajo neizkoriščen potencial, ki ga v drugih državah pridno izkoriščajo. Anglija, Francija, Irska in Belgija pridelajo okvirno 485.000 ton jabolk, ki so specifične za pridelavo jabolčnega vina oziroma jabolčnika, ki je v tujini bolj znan kot �cider� (fermentirana alkoholna pijača iz jabolk). Jabolčno vino je v Sloveniji prisotno že stoletja, vendar je večinoma ostalo le v kleteh sadjarjev. Tako kot nihče ne dela vina iz namiznega grozdja, tako bi morali tudi za dvig kvalitete jabolčnega vina poskrbeti z primernimi jabolki za predelavo na slovenskem ozemlju. V tujini obstaja celoten asortima sort žlahtnih jabolk, ki jih gojijo za izborno in kakovostno pridelavo jabolčnega vina. � Projekt spodbuja in omogoča boljši izkoristek zgoraj opisanega neizkoriščenega potenciala za slovenskega sadjarja. V slovenski prostor bomo s projektom vpeljali možnost uporabe preverjenih novih sort jablan, ki so drugod po svetu poznane kot �cider� jablane in se uporabljajo izključno za pridelavo jabolk za predelavo (niso za namizno uporabo, so po večini pretrpke). S specializacijo pridelave in predelave bomo dvignili kvaliteto določenih kmetijskih izdelkov. Tovrstne sorte, ki se uporabljajo v tujini, je potrebno testirati za naše podnebje, ekološko pridelavo ter za prilagojenost na podnebne spremembe. S preizkušanjem in opisom teh izbranih specifičnih sort, bo slovenski sadjar pridobil možnost za popolnoma novo tržišče v Sloveniji in tujini. Z delno preusmeritvijo na pridelavo jabolk za predelavo, si bo slovenski sadjar zagotovil večji in bolj stabilen pridelek, nove tržne niše in morebiten razvoj novih produktov iz svojega pridelka in s tem dodane vrednosti drugi klasi jabolk. � Partnerstvo je sestavljeno iz Kmetijskega inštituta Slovenije, ki je poglobljen ekspert za introdukcijo sort in za že uveljavljene sadne sorte v Sloveniji, ter iz dveh kmetijskih gospodarstev, ki se s sadjarstvom že dolgoletno ukvarjata. Testiranje sort se bo dogajalo na Sadjarski kmetiji Pečar in Ekološki kmetiji Mahne, pod strokovnim vodstvom Kmetijskega inštituta Slovenije. � Tematika projekta: Povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z naravovarstvenimi in okoljskimi vsebinami SPLOšEN CILJ: Introdukcija novih specializiranih sort jabolk za predelavo v jabol?nik (�cider�) primerne za lokalne (slovenske) razmere in podnebje ter s tem spodbujanje vlaganj v ekolo�ko sadjarstvo, predelavo, ?im ve?ji izkoristek pridelka, razvoj in tr�enje kmetijskih proizvodov. � PRI?AKOVANI KLJU?NI REZULTATI:� -��������� Popis in primerna interpretacija lastnosti novih specialni sort jablan, ki so primerne izklju?no za predelavo, za na�e podnebne razmere, ekolo�ko pridelavo in na�e okolje (in se trenutno uporabljajo le v tujini) -��������� Dve manj�i preizkusni zasaditvi / nasada novih specialnih sort jablan, ki so namenjene izklju?no za predelavo -��������� Diseminacija rezultatov: Ve?je poznavanje novih sort jablan ter pove?anje zanimanja za nov na?in pridelave in predelave jabolk. -��������� Diseminacija rezultatov: Pove?anje zanimanja za sadike, ki so bolj prilagojene na podnebne spremembe, za proizvajanje dodane vrednosti sadjarjev, za ve?jo konkuren?nost in tr�enje kmetijskih proizvodov.